GRATIS VERZENDING BOVEN DE €35!

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – CBDWERELD.COM
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met CBDWERELD.COM;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of CBDWERELD.COM  in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die CBDWERELD.COM ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingrecht. 
8. CBDWERELD.COM: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: lees webshop , een overeenkomst waarbij in het kader van een door CBDWERELD.COM georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en CBDWERELD.COM gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van CBDWERELD.COM.

Artikel 2 – CBDWERELD.COM

Bedrijfs informatie CBDWERELD.COM
CBDWERELD.COM is onderdeel van Hair@Home Enkhuizen
Augurksteeg 5
1601CD Enkhuizen
 Nederland
Telefoon: 06-45457752
Bereikbaar: ma. t/m vrij. 09.00u-17.00u za. 10.00u-12.00u (m.u.v feestdagen)
KvK: 37117913
 Btw nr.:NL187637088B01

Iban (ABN-AMRO bank): NL12ABNA0417012365
BIC: ABNANL2A
Email: info@cbdwereld.com

Artikel 3 – Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CBDWERELD.COM en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen CBDWERELD.COM t en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij CBDWERELD.COM zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend CBDWERELD.COM is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als CBDWERELD.COM gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden CBDWERELD.COM niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. CBDWERELD.COM kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van verzending;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen CBDWERELD.COM de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan CBDWERELD.COM zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt CBDWERELD.COM onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door CBDWERELD.COM is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft CBDWERELD.COM t passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal CBDWERELD.COM daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. CBDWERELD.COM kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien CBDWERELD.COM op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. CBDWERELD.COM zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van CBDWERELD.COM waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij CBDWERELD.COM deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan CBDWERELD.COM bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan CBDWERELD.COM retourneren, conform de door CBDWERELD.COM verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan CBDWERELD.COM. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingrecht resp. het product niet aan CBDWERELD.COM heeft teruggezonden, is de koop een feit. 
Bij levering van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingrecht, zal de consument zich richten naar de door CBD expert bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal CBDWERELD.COM dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingrecht
1. CBDWERELD.COM kan het herroepingrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien CBDWERELD.COM dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door CBDWERELD.COM tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop CBDWERELD.COM geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan CBDWERELD.COM producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar CBDWERELD.COM geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien CBDWERELD.COM dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is CBDWERELD.COM niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. CBDWERELD.COM staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat CBDWERELD.COM er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door CBDWERELD.COM, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover CBDWERELD.COM kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen X dagen/weken na levering aan CBDWERELD.COM schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van CBDWERELD.COM komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. CBDWERELD.COM is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van CBDWERELD.COM en/of op de verpakking behandeld zijn;
o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. CBDWERELD.COM zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal CBDWERELD.COM het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal CBDWERELD.COM zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van CBDWERELD.COM.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij CBDWERELD.COM tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan CBDWERELD.COM bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als CBDWERELD.COM voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan CBDWERELD.COM te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft CBDWERELD.COM behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. CBDWERELD.COM beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij CBDWERELD.COM, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij CBDWERELD.COM ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door CBDWERELD.COM binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting Geschil Online te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel CBDWERELD.COM als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. 
6. Een klacht schort de verplichtingen van CBDWERELD.COM niet op, tenzij CBDWERELD.COM t schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door CBDWERELD.COM, zal CBDWERELD.COM naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen CBDWERELD.COM en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het koopverdrag van Wenen is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Jouw privacy wordt beschermd
We zijn er van bewust dat je bij het bezoeken van deze webshop vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Graag laten we je via deze weg weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo hopen we meer inzicht te geven in hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van CBDWERELD.COM. De privacy van alle gebruikers van deze webshop wordt gerespecteerd, CBDWERELD.COM draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.Let wel, wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Bestellen in onze webshop
Wanneer je iets bestelt in onze webshop, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de bestelling te kunnen bezorgen. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van een derde partij. Wij en/of deze derde partij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Ook zullen jouw persoonsgegevens NOOIT aan derden worden verstrekt.
Communicatie
Wanneer je een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, bijvoorbeeld om een bepaalde vraag beter te kunnen beantwoorden of om een beter advies te geven. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij en/of deze derde partij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Ook zullen jouw persoonsgegevens NOOIT aan derden worden verstrekt.
Cookies
Wij maken in onze webshop gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze webshop wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken” of “sharen”) op sociale netwerken als Facebook, Google + en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van het betreffende sociale netwerk zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Het betreffende sociale netwerk (zoals Facebook) heeft een eigen privacyverklaring waarin wordt uitgelegd wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar sociale netwerken en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Sociale netwerken LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + verklaren zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@cbdwereld.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je op adequate wijze te identificeren. 
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Mocht je meer willen weten over cookies, kijk dan eens op Cookierecht.nl.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze webshop. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze webshop kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Mocht je vragen hebben hieromtrent, mail dan naar info@cbdwereld.com
Beveiliging
De toegang tot opgeslagen gegevens en informatie die u verstrekt, is beveiligd met een wachtwoord en de toegang tot wachtwoorden is beperkt. Firewall-technologie wordt gebruikt om onbevoegde toegang te voorkomen en er wordt dagelijks een back-up van de servers gemaakt, en de archieven worden op een veilige locatie opgeslagen.
Onze website maakt gebruik van SSL (“Secure Socket Layer”-technologie), de de facto standaard voor internetbeveiliging. SSL is een open protocol voor beveiligde datacommunicatie via computernetwerken. Brede ondersteuning voor dit protocol bevordert de interoperabiliteit tussen producten van veel organisaties. Het biedt een omgeving waarin e-commerce kan geschieden en gegevens veilig worden versleuteld en beschermd. SSL biedt een eenvoudige methode voor het toevoegen van een sterke beveiliging aan bestaande applicaties en netwerkinfrastructuren. SSL is toepassingsprotocol onafhankelijk en biedt:
versleuteling, wat een veilig kanaal creëert om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot het netwerk,
verificatie, door middel van certificaten en digitale handtekeningen om de identiteit van partijen te controleren bij het uitwisselen van informatie en transacties, en
berichtintegriteit, die zorgt draagt dat berichten onderweg niet kunnen worden gewijzigd.

CBDWERELD.COM streeft ernaar om PCI-beveiligingsnormen (Payment Card Industry) en goede beveiligingsmethoden te ondersteunen. Daarom gebruiken we beveiligingsmethoden en tools conform industrienormen om de beveiliging van uw creditcardgegevens te garanderen. We werken samen met erkende banken en zakelijke partners om ervoor te zorgen dat de gegevens van onze klanten veilig zijn en controleren we onze beveiliging continu om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de PCI-vereisten.
CBDWERELD.COM behoudt het auteursrecht op de via de internetsite van CBDWERELD.COM verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van CBDWERELD.COM mag zonder schriftelijke toestemming van CBDWERELD.COM openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.
Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.en link naar origineel
Legaliteit Algemeen
CBDWERELD.COM is gevestigd in Nederland en zal de regels van de Nederlandse wet volgen. In sommige landen of staten is het verboden om sommige producten te importeren, in voorraad te nemen en in bezit hebben. Als u bepaalde producten wilt bestellen controleer dan uw lokale (douane) regels en wetten. CBDWERELD.COM accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het overtreden van de lokale (douane) regels en wetten.
We versturen onze producten met de inachtneming dat ze niet in strijdigheid met wet zullen worden gebruikt door derden. CBDWERELD.COM wil niemand aanzetten tot het overtreden van de wet. We willen met zekerheid stellen dat een ieder die onze producten koopt zelf aansprakelijk is voor hun toekomstige acties. CBDWERELD.COM accepteert geen enkele aansprakelijkheid wat dit betreft.
CBDWERELD.COM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schades door verkeerd of onwettig gebruik van de gekochte producten.
CBDWERELD.COM kan niet verantwoordelijk worden gesteld als de bestelde producten ingenomen zijn door de douane doordat de regels of wetten van uw land of staat zijn overtreden. In dat geval kunt u geen terugbetaling van uw geld eisen.
Deze website en onze producten zijn bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. Geen verkoop aan minderjarigen, alleen volwassenen! Houd alle producten van CBDWERELD.COM buiten het bereik van kinderen.